Použijte kód LETO10  a získejte 10% slevu na všechny produkty z kategorie LETNÍ NABÍDKA

Obchodní podmínky

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

   

  Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti společnosti Lichens s.r.o. se sídlem Borovicová 4355/20A, Chorvátsky Grob, 90025 IČO: 54083788, DIČ: SK2121571573, zapsané v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, spisová značka: 155526/B9 (dále také "prodávající") a kupujícího.

  Prodávající je provozovatelem internetového obchodu www.mechovna.cz.

  Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která se zaregistruje prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího nebo si objedná zboží prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále také jen "kupující").

  Použitím internetového obchodu prodávajícího a potvrzením objednávky kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

  Dozorový orgán: Inspektorát SOI pro Bratislavský kraj Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava.


  OBJEDNÁVKA

  2.1 Kupující objednává zboží prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, telefonicky nebo poštou.

  Takto učiněná objednávka se považuje za závaznou a chápe se jako smlouva uzavřená na dálku v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele při podomním a zásilkovém prodeji v platném znění.

  2.2 U každé objednávky musí kupující uvést jméno a příjmení, dodací a fakturační adresu, telefonní číslo, e-mail; fyzické a právnické osoby a podnikatelé musí dále uvést IČ, DIČ, IČ DPH, název zboží, počet kusů (objednávka prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího splňuje tyto podmínky automaticky).

  Tyto údaje budou použity pouze v rámci obchodního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím a nebudou poskytnuty třetí straně (s výjimkou osoby zajišťující přepravu zboží) v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

   2.3 Po obdržení objednávky bude objednávka zaevidována v systému prodávajícího a současně bude navázán obchodní vztah mezi prodávajícím a kupujícím. Nejpozději do 24 hodin (v pracovních dnech) prodávající ověří objednávku, způsob dopravy a oznámí možnou dobu dodání nebo datum vyzvednutí, konečnou cenu a způsob platby. Od tohoto data je objednávka pro kupujícího závazná.

  2.4 Kupující má právo zrušit objednávku bez poplatku do 24 hodin od objednání zboží bez udání důvodu. Potvrzení o odstoupení od smlouvy oznámí prodávající kupujícímu písemně.

  2.5 V případě, že prodávající není schopen dodat objednané zboží, má právo takovou objednávku zrušit. Pokud již byla částka za objednané zboží uhrazena, zašle ji prodávající kupujícímu zpět bankovním převodem.

  Platnost elektronické objednávky je podmíněna jejím pravdivým a úplným vyplněním. Zaslaná objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká potvrzením objednávky prodávajícím prostřednictvím e-mailu.

  Odesláním elektronické objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Odesláním elektronické objednávky kupující akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek platných ke dni odeslání této objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží uvedenou na webových stránkách.
  Vlastní

  3. DODACÍ PODMÍNKY

  3.1 Dodací lhůty se u různých druhů zboží liší. Datum dodání nebo vyzvednutí zboží bude kupujícímu vždy sděleno při ověřování objednávky.

  3.2 Termín dodání nebo vyzvednutí se zpravidla pohybuje mezi 1 a 10 dny od data ověření objednávky.

  3.3 Ve výjimečných případech, kdy některé druhy zboží nejsou skladem a nejsou k dispozici u výrobců a dovozců, může být dodací lhůta delší.

 

 1. CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY A PŘEPRAVNÍ POPLATKY

 

4.1 Cena zboží je uvedena na internetových stránkách prodávajícího. Ceny se mohou změnit. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen v závislosti na změnách cen výrobců a dovozců. Aktuální cena Zboží bude vždy oznámena při ověření objednávky.

4.2 Kupující provede platbu na dobírku, převodem na účet prodávajícího, elektronickou platbou.

4.3 Při předání zboží je kupující povinen zaplatit cenu za zboží + poštovné a případně cenu dobírky.

4.4 Způsob dopravy si kupující zvolí sám při vytváření objednávky v internetovém obchodě prodávajícího nebo prostřednictvím jiných komunikačních prostředků.

4.5 Výše nákladů na dopravu bude kupujícímu vždy sdělena při ověření objednávky.

 

 1. PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

5.1 Kupující se zavazuje převzít zboží v dohodnutém termínu na adrese uvedené v objednávce.

5.2 Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat fyzickou neporušenost a úplnost zásilky. Pokud je zásilka viditelně poškozena a zničena, je kupující povinen neprodleně kontaktovat prodávajícího, aniž by zásilku převzal, a sepsat se spediční společností Zápis o poškození zásilky. Následné reklamace množství a fyzického poškození zboží nebudou uznány.

5.3 Kupující nabývá vlastnické právo ke Zboží až po zaplacení celé ceny a dalších peněžních částek sjednaných v kupní smlouvě uzavřené na dálku na účet Prodávajícího. Do doby, než vlastnické právo přejde z Prodávajícího na Kupujícího, který má Zboží v držení, má Kupující všechny povinnosti správce Zboží a je povinen Zboží na vlastní náklady bezpečně skladovat a označit tak, aby bylo vždy identifikovatelné jako Zboží Prodávajícího.

5.4 Prodávající je oprávněn požadovat splnění svých povinností, zejména zaplacení ceny za Zboží, bez ohledu na to, že vlastnické právo ke Zboží dosud nepřešlo na Kupujícího.

5.5 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím nebo jeho zmocněncem.

 

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 6.1 Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy do 14 pracovních dnů ode dne převzetí zboží bez udání důvodu. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, musí obsahovat všechny údaje sloužící k identifikaci zboží, musí být doručeno ve výše uvedené lhůtě spolu se zbožím na adresu prodávajícího nebo jinou adresu určenou prodávajícím.

6.2 Zboží nesmí být poškozené, použité, musí být v původním obalu a spolu se zbožím musí kupující předat veškeré doklady vztahující se k danému zboží (návod k použití, záruční list, doklad o nabytí apod.), které obdržel při jeho koupi. Kupující souhlasí a bere na vědomí, že v tomto případě se písemnou formou rozumí dokument o odstoupení od smlouvy podepsaný kupujícím.

Zboží se při dodání nevrací. Takto zaslané zboží nebude přijato a vráceno.

6.3 Za předpokladu, že Kupující splní výše uvedené povinnosti, Prodávající odebere Zboží zpět a do 15 dnů ode dne odstoupení od smlouvy vrátí Kupujícímu cenu zaplacenou za Zboží nebo zálohu, kterou Kupující za Zboží zaplatil, a to předem dohodnutým způsobem.

6.4 Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy uzavřené na dálku zejména v následujících případech:

(a) v případě smlouvy, která zahrnuje poskytnutí služby, pokud byla služba zahájena se souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
(b) v případě smlouvy o prodeji zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit.
(c) v případě smlouvy o prodeji zboží vyrobeného podle zvláštních požadavků kupujícího nebo zboží určeného speciálně pro jednoho kupujícího nebo zboží, které vzhledem k jeho vlastnostem nelze vrátit.
6.5 Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku (odstoupit od smlouvy) nebo její část, pokud:

(a) zboží se již nevyrábí nebo se přestalo vyrábět.
b) se změnila cena dodavatele zboží
c) cena zboží byla nesprávná.
6.5 Právo odstoupit od smlouvy má pouze koncový zákazník (spotřebitel). Odstoupení od smlouvy v případě nákupu na IČO je možné pouze se souhlasem provozovatele e-shopu Mechovna.cz

        7. ZÁRUKA A SERVIS
 

7.1 Konkrétní záruční a servisní podmínky jsou uvedeny v příslušných záručních listech vybraného zboží, které kupující obdrží při koupi zboží.

7.2 Obecně platí, že pokud není v záručních listech uvedeno jinak, je záruční doba pro plnění spotřebitelských smluv stanovena minimálně na 24 měsíců nebo shora omezena datem spotřeby zboží. Kupujícím je v tomto případě osoba, která nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Reklamovat lze pouze zboží zakoupené a zaplacené u prodejce. Při uplatnění reklamace je kupující povinen dodat (pokud to povaha zboží umožňuje - zabudované zboží) reklamované zboží čisté, mechanicky nepoškozené, v původním obalu, včetně návodů, záručního listu, faktury nebo jiného dokladu o zaplacení zboží prodávajícímu. Při reklamaci se kupující řídí pokyny uvedenými v záručním listu.

7.3 Nárok na záruku zaniká, pokud byla vada způsobena mechanickým poškozením výrobku, provozem výrobku v nevhodných podmínkách, neodbornou montáží, nedodržením příslušných norem kupujícím nebo osobou, která pro kupujícího montáž provedla, nebo pokud do výrobku zasáhla jiná než oprávněná osoba. Záruka se rovněž nevztahuje na vady způsobené přírodními katastrofami a nesprávným zacházením.

 

7.4 V případě reklamace se Kupujícímu doporučuje, aby Prodávajícímu telefonicky oznámil, že dané Zboží je vadné a jak se vada projevila. Na základě těchto informací bude kupujícímu doporučen další postup při vyřizování reklamace.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1 Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny. Při změně ceny prodávající kontaktuje kupujícího. Kupující má právo zrušit objednávku za takto upravené ceny.

8.3 Kupující prohlašuje, že se před vyplněním nebo oznámením objednávky seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

8.4 Bez ohledu na jakákoli jiná ustanovení smlouvy prodávající neodpovídá kupujícímu za ušlý zisk, ztrátu příležitostí nebo jakoukoli jinou nepřímou či následnou ztrátu způsobenou nedbalostí, porušením smlouvy nebo jinak vzniklou.

8.5 Tyto všeobecné obchodní podmínky byly formulovány a stanoveny v dobré víře, za účelem dodržení zákonných podmínek a úpravy poctivých obchodních vztahů mezi prodávajícím a kupujícím. V případě, že některá ustanovení těchto podmínek budou příslušnými orgány Slovenské republiky shledána jako neplatná nebo nevymahatelná, ať už vcelku nebo zčásti, platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení a zbývajících částí příslušného ustanovení tím není dotčena.

8.6 Práva kupujícího (spotřebitele) ve vztahu k prodávajícímu vyplývající ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 108/2000 Sb., o ochraně spotřebitele při podomním a zásilkovém prodeji, ve znění pozdějších předpisů, zůstávají těmito obchodními podmínkami nedotčena.

Právní vztahy a podmínky zde výslovně neupravené, jakož i případné spory vzniklé z neplnění těchto podmínek se řídí příslušnými ustanoveními obchodního nebo občanského zákoníku.

8.7 Prodávající a kupující se dohodli, že plně akceptují komunikaci na dálku - telefonickou, faxovou (včetně ručně psaných objednávek), elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetu, jako platnou a závaznou pro obě strany.

8.8 Veškeré osobní údaje poskytnuté kupujícím v rámci objednávky zboží nebo registrace prostřednictvím internetového obchodu www.machovna.sk jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů.

Podáním objednávky nebo uzavřením kupní smlouvy se kupující v souladu se zákonem č. 513/1991 Sb. 122/2013 Sb. souhlas s tím, aby prodávající zpracovával, shromažďoval a uchovával jeho osobní údaje za účelem uzavření kupní smlouvy, vyřízení objednávky a související komunikace s kupujícím.

Kupující má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

8.9 Prodávající neposkytne, nezveřejní ani nezpřístupní osobní údaje kupujících žádné další osobě, s výjimkou: společností zajišťujících přepravu zboží, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu nezbytném pro účely dodání zboží.

8.10. Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení se uděluje na dobu neurčitou a lze jej kdykoli bezplatně odvolat výslovným a konkrétním písemným projevem adresovaným prodávajícímu, poštou, telefonicky nebo elektronicky na e-mailovou adresu info@mechovna.cz. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů bude mít za následek i zrušení registrace.

8.11. Kupující má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu, pokud není spokojen se způsobem, jakým prodávající vyřídil jeho reklamaci, nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva.

Pokud prodávající na žádost kupujícího odpoví záporně nebo neodpoví vůbec do 30 dnů ode dne odeslání žádosti, má kupující právo podat návrh na alternativní řešení sporu (dále jen "ADR").

ADR lze řešit pouze spory vyplývající ze smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím (spotřebitelem) a spory související s touto smlouvou, s výjimkou sporů podle § 1 odst. 4 zákona č. 391/2015 Sb. a spory, jejichž hodnota nepřesahuje 20 EUR. Návrh na zahájení alternativního řešení sporů se podává subjektu alternativního řešení sporů podle § 3 výše uvedeného zákona, a to prostřednictvím určené platformy nebo formuláře, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 výše uvedeného zákona.

Subjekt alternativního řešení sporů může požadovat, aby kupující zaplatil poplatek za zahájení alternativního řešení sporů, a to až do výše 5 EUR včetně DPH. Pokud je k ADR příslušných více subjektů, má kupující právo vybrat si, kterému z nich návrh předloží. Kromě alternativního řešení sporů má spotřebitel právo obrátit se na obecný nebo rozhodčí soud, který je příslušný pro danou věc a místo. Platforma ADR je k dispozici na těchto internetových stránkách: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm#sthash.t4FXTlGF.dpuf.